Uçak ve Uzay Mühendisliği Bölümü

Uçak ve Uzay Mühendisliği: Uçak ve Uzay Mühendisliği, hava ile etkileşimde bulunan askeri/sivil araçların ve taşıtların tasarımı ve imalatı,  bunların bakım ve onarım konularıyla ilgili araştırma ve uygulama çalışmaları yapan mühendislik dalıdır. Bu mühendislik dalının ilgi alanları; uçaklar (uçak, helikopter, savaş uçağı, yolcu uçağı, uzaktan kumandalı uçaklar, helikopterler), kontrollü uçan cisimler (roket, füze, uzay mekiği) gibi ürünlerin mühendislik tasarım ve imalatı (aerodinamik, mekanik, dinamik davranışlar ve kontrol esasları vb.) ile araştırma-inceleme çalışmaları şeklinde özetlenebilir.
 
 

Yeni açılan ve henüz öğrenci almayan Uçak ve Uzay Mühendisliği lisans programının temel amaçları aşağıdaki şekilde özetlenebilir. 

- Öğrencilere matematik, fen ve mühendislik bilgilerini Uçak ve Uzay Mühendisliği problemlerine uygulama becerisi kazandırarak, onları başarılı bir mühendislik kariyerine hazırlamak.
- Bir Uçağı ve/veya bileşenlerini, sistemi veya süreciyle ilgili standartlara ve sınırlamalara uygun olarak ekonomiklik, verimlilik, çevre ve sosyal etkileri de dikkate alarak tasarlamak ve üretmek için gerekli kuramsal ve uygulamalı bilgileri kazandırmak.
- Uçak ve Uzay Mühendisliği problemlerini belirleme, tanımlama, modelleme, çözümleme ve çözme becerisiyle gerektiğinde sunma becerisi kazandırmak. Bu amaçla öğrencilerin gerekli modern mühendislik hesaplama, uygulama ve sunum donanımlarını kullanabilmelerini sağlamak.
- Uçak ve Uzay Mühendisliği mesleğinin uygulandığı kurumlarda, lider ve/veya çok disiplinli takımların elemanı olarak görevler üstlenmeye hazırlamak. Bu amaçla etkin sözlü ve yazılı iletişim kurabilme becerisini kazandırmak ve mesleğinin küresel ve toplumsal boyutlardaki etkilerini, mesleki ve etik sorumlulukları ve mühendisliğin sosyal ve kültürel etkilerini kavramasını sağlamak. Güncel ve çağdaş konulara ilişkin bilgi sahibi olmaları için gerekli olanakları sağlamak. Öğrencilerin yaşam boyu öğrenimin önemini algılamalarını sağlamak.
- Mühendislik bilgilerini toplumun gereksinimleri doğrultusunda kullanabilecek, günümüz ve geleceğin teknolojilerinin gelişimine yardımcı olabilecek, ekip çalışması yapabilecek ve iletişim kurabilecek, çalışmalarının sonuçlarının sosyal ve etik açıdan topluma yararlı olmasını hedefleyecek, Ulusal değerlere saygılı mühendisler yetiştirmek.
- Öğrencileri kendi seçtikleri ve ilgi duydukları bir Uçak ve Uzay Mühendisliği uygulama alanında kısmen uzmanlaştırarak başlangıç için mesleğe daha iyi hazırlamak.

Bölümün Akademik ve Teknolojik Gelişmeler İçerisindeki Yeri

Uçak Mühendisliği Bölümü, gelişen endüstri ve teknoloji açısından teknik alanlar içinde en başta gelen mühendislik dallarından veya disiplinlerinden biri olup akademik ve teknolojik gelişmelere açık bir mühendislik dalıdır.
Uçak
ve Uzay Mühendisliği Bölümü; askeri ve sivil uçakların yoğunlaştığı Türkiye uçak sanayisinin teknolojik gelişimine katkı yaparak geliştirilip üretilecek yeni tip uçakların tasarım ve imalatında aktif görev alacak uçak mühendislerini yetiştirmeyi amaçlamakta olup bu mühendislerin uçak, havaaraçları ve genel havacılıkla ilgili araştırma ve uygulama çalışmalarını yürütecek insan kaynağını oluşturmalarını sağlayabilecektir. Bu mühendisler askeri ve sivil uçakların bakım ve onarım konularında da teknik destek verebileceklerdir.    
Bu disiplin Aerodinamik, Mekanik Tasarım, Makine İmalat, Enerji, İleri Malzeme Teknolojisi, Otomasyon ile Elektrik-Elektronik gibi bilim dalları ile doğrudan ilgilidir. Bu nedenle akademik ve teknolojik gelişmelere zemin oluşturan bölümün, ufku geniş ve teknolojik birikime sahip akademik ve teknolojik gelişmelerde etkin olabilecek teknik elemanlar yetiştirme potansiyeli yüksektir.
 

İstihdam ve Hizmet Alanları:    

- Üniversite ve Araştırma Kurumları(TUBİTAK, SAGE vb.)
- Makine İmalat Sektörü
- Savunma Sanayi
- Uçak ve Havaaraçları Sanayi(ROKETSAN vb.)
- Malzeme Geliştirme ve Üretim Sektörü
- Bilişim ve Yazılım Sektörü
- Türk Hava Yolları(THY)
- Türk Havacılık Sanayi(TAİ)
- Hava İkmal Bakım Merkezleri
- Ticari Hava Yolu Şirketleri
- Uçak Bakım Şirketleri
- Otomotiv Sanayi
- Enerji Sektörü
- Endüstriyel Kuruluşlar
- Kamu Kuruluşları(Belediyeler, Bakanlıklar, Savunma Sanayi Planlama Koordinasyon Müdürlüğü, Devlet Planlama Teşkilatı, Sivil - Havacılık Genel Müdürlüğü vb.)
- Havacılık ve Uzay AR-GE kurumları
- Türk Silahlı Kuvvetleri(Kara ve Hava Kuvvetleri Komutanlığı)
- Türk Havacılık ve Uzay Sanayi A.Ş.(TUSAŞ)
- Yurtdışı Kuruluşlar(Üniversiteler, NASA, Özel Kuruluşlar vb.)

Bölüm Eğitim Planında Yeralabilecek Zorunlu ve Seçmeli Dersler

Bölümün sekiz(8) yarıyıllık öğretim planı hazırlanıp öğrenci alım müracaatı yapılacaktır. Ancak bölüm öğretim planında Temel Bilimler Dersleri(Fizik, Kimya, Matematik vb.), Temel Mühendislik Dersleri(Statik, Dinamik, Mukavemet, Akışkanlar Mekaniği, Termodinamik vb.), Mühendislik Alan Dersleri(Aerodinamik, Makine Elemanları ve Tasarımı, Uçuş Mekaniği, Uçak Yapıları, Uçak Tasarımı, Hava Uzay Yapıları, Tepki ve Tahrik, Uçuş Stabilite ve Kontrolü, Robotik, Uçak Motor Tasarımı vb.) ile Teknik ve Sosyal Seçmeli Dersler teorik ve uygulamalı olacak şekilde yer alacaktır. Detay daha sonra verilecektir.

Gerekli Laboratuar ve Diğer Alanlar
Bölüm ihtiyacını karşılayabilecek laboratuar, atölye, bilgisayar salonu gibi alanlar mevcut olup büyüklükleri Çizelge–2’de verilmiştir. Bölüm bünyesinde ilk aşamada internete bağlı en az 50 bilgisayarlı bir bilgisayar salonu kurulacaktır. Bunların dışında öğretim elemanlarının kullanımı için internete bağlı birer bilgisayar tahsis edilecektir. Ayrıca bilgisayarlarda öğrencilerin kullanabileceği birçok lisanslı genel amaçlı ve mesleki programlar da mevcut olacaktır. Sivil Havacılık Yüksekokulu da aynı kampüste faaliyet yürüteceğinden yüksekokulun ilgili bölüm laboratuarları ve 1300 m. uzunluğundaki mevcut uçak pisti ve uçak hangarları ortak kullanılabilecektir. 

Bölümün eğitim/öğretim ve araştırma faaliyetleri için kurulması düşünülen laboratuarlardan seçilmiş örnekler aşağıda verilmiştir.

- Mekanik ve Malzeme Laboratuarı
- Ölçme Tekniği Laboratuarı
- Kontrol Sistemleri ve Otomasyon Laboratuarı
- Gaz Türbinleri Laboratuarı
- İtki-Tahrik Laboratuarı
- Uçuş Test Laboratuarı
- Yanma ve İçten Yanmalı Motorlar Laboratuarı
- Akış Simülasyon Laboratuarı
- Ses Altı ve Ses Üstü Akış Laboratuarı
- Aerodinamik ve Akışkanlar Mekaniği Laboratuarı
- Mekanik Titreşim ve Yapısal Dinamik Laboratuarı
- Havacılık Elektroniği(Aviyonik) Laboratuarı
- Uçak-Gövde-Kanat Tasarım Laboratuarı